BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

O szkole

Szko?a, jej historia i wspó?czesno??

Szko?a Podstawowa w W?zinie zosta?a powo?ana do ?ycia w 1946 roku. W pocz?tkowych planach placówka mia?a znajdowa? si? w gmachu po by?ej szkole niemieckiej. W rezultacie jednak szko?? umiejscowiono w naj?adniejszym pi?trowym budynku we wsi, gdzie na parterze by?y klasy, a na pi?trze stworzono mieszkania dla nauczycieli. Nauk? w placówce rozpocz??o 20 dzieci, nad którymi opiek? sprawowa? jeden nauczyciel. Pierwszym kierownikiem by? – Wincenty Osi?ski. W roku szkolnym 1948/49 do szko?y ucz?szcza?o ju? 78 uczniów, ucz?cych si? w 6 klasach. W tym te? roku prac? w szkole rozpocz?? drugi nauczyciel – Zygmunt Osi?ski - syn kierownika. W pierwszym roku dzia?alno?ci w placówce zacz??a dzia?a? tak?e kuchnia do?ywiaj?c? dzieci. Od roku 1952 uczniowie mogli ucz?szcza? ju? do siedmiu klas.

Po trzykrotnych zmianach kierowników w roku 1967 nowym dyrektorem zosta? – Henryk Sza?kowski. W tym te? roku wraz ze zmian? zarz?dcy rozpocz??y si? prace przy budowie nowego budynku szko?y, a w rok pó?niej 7 wrze?nia 1968 roku odby?o si? uroczyste otwarcie Szko?y Podstawowej w W?zinie, która nast?pnie na mocy Uchwa?y Rady Gminy Elbl?g, obj??a patronat imienia Genera?a Karola ?wierczewskiego. Po zmianach historycznych jakie mia?y miejsce w roku 1980 szko?a wyst?pi?a z pro?b? do Kuratorium O?wiaty o zniesienie patronatu – Karola ?wierczewskiego. Siedem lat pó?niej po nag?ej ?mierci ówczesnego kierownika, funkcj? dyrektora obj??a Pani Jolanta Bumbul. Kadencja jej trwa?a jednak krótko, bo do ko?ca roku szkolnego 1987/1988. Nast?pnie od dnia 1 wrze?nia 1988 roku Dyrektorem szko?y zosta?a Krystyna Bohdanowicz, która funkcj? t? pe?ni do dnia dzisiejszego.

Zmiany w dzia?aniach i strukturze szko?y mia?y tak?e miejsce w latach pó?niejszych. Dnia 16 marca 1999 roku dzia?aj?c na podstawie przepisów, wprowadzaj?cych reform? ustroju szkolnego Rada Gminy Elbl?g wyda?a Uchwa?? Nr 44/VI/99 w sprawie przekszta?cenia Szko?y Podstawowej w W?zinie. Zarz?d Gminy mia? za zadanie z dniem 1 wrze?nia 1999 roku przekszta?ci? struktur? organizacyjn? szko?y z o?mio na sze?cioletni?. Do obwodu szko?y nale?e? za? mia?y miejscowo?ci D?u?yna, Dru?no, cz??? Komorowa ?u?awskiego, Krosienko, Lisów, Nowy Dwór, Raczki, Tropy i W?zina.

Koniec rozpatrywanego okresu tj. rok 2008 pomimo ni?u demograficznego jaki ogarn?? nasz region pozwoli? funkcjonowa? szkole z liczb? 120 dzieci w 6 oddzia?ach w??cznie z zerówk?, gdzie prowadzone by?o obowi?zkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci sze?cioletnich. Ponad 75% uczniów by?o dowo?onych na zaj?cia autobusem szkolnym z 6 miejscowo?ci: Janowa, D?u?yny, Dru?na, Krosienka, Komorowa ?u?awskiego, Nowego Dworu, gdy? po zmianach obwodowych Raczki i Tropy przesta?y przynale?e? do obwodu Szko?y Podstawowej w W?zinie.

Zaj?cia odbywa?y si? w 7 salach lekcyjnych, pracowni komputerowej – pozyskanej ze ?rodków unijnych, dzi?ki pracy nauczycieli placówki, ?wietlicy oraz na sali gimnastycznej. Ponadto szko?a posiada?a bogato wyposa?on? bibliotek?, która stanowi?a zarazem pracowni? multimedialn? i czytelni?, gabinet pedagoga, logopedyczny oraz Regionaln? Izb? Pami?ci. Doskona?e wyposa?enie placówki, niejednokrotnie stanowi?o jedyne zetkni?cie si? dzieci z post?pem technologicznym (wynikami post?pu technologicznego). Wiele bowiem rodzin uczniów Szko?y w W?zinie, to rodziny z tak zwanych „obszarów popegeerowskich” – najcz??ciej pozostaj?ce bez pracy i bez mo?liwo?ci zaspokojenia podstawowych potrzeb swoich dzieci. Uwzgl?dniaj?c specyfik? ?rodowiska, w którym funkcjonuje szko?a oraz potrzeby uczniów, g?ówny nacisk k?adzie si? na dzia?ania maj?ce na celu zapobieganie niedostosowaniu spo?ecznemu oraz zapewnienie opieki uczniom znajduj?cym si? w trudnej sytuacji materialnej. Przyk?adem takich dzia?a? mo?e by? ci?g?e pozyskiwanie ?rodków na do?ywianie dzieci, stypendia socjalne, zapewnianie im wyjazdów poznawczych czy organizowanie zabaw z podarunkami przy okazji ?wi?t – choinki szkolne, wigilie klasowe i nagrodami z okazji ró?norakich uroczysto?ci – festynów – z okazji Dnia Dziecka, andrzejkowych oraz konkursów. Szko?a podejmowa?a dzia?ania zmierzaj?ce do zaspokojenia potrzeb dziecka wiejskiego, umacnia?a w nim wiar? we w?asne si?y i poczucie warto?ci. Umo?liwia?a mu zdobycie odpowiedniej wiedzy. Placówka jest dobrze wyposa?ona w sprz?t i materia?y u?atwiaj?ce realizacje programów nauczania. Dzi?ki powy?szym dzia?aniom uczniowie zdobywaj? liczne tytu?y i wyró?nienia na organizowanych konkursach, turniejach oraz olimpiadach.

Szko?a posiada dobr? i wykszta?con? kadr? pedagogiczn?. Pod koniec 2008 roku w szkole pracowa?o 14 nauczycieli, z których 13 legitymowa?o si? dyplomem wy?szych studiów magisterskich, 1 osoba wy?szych studiów zawodowych. Jedena?cioro nauczycieli posiada?o stopie? nauczyciela dyplomowanego, a troje kontraktowego. Rada Pedagogiczna stale dba o swój rozwój zawodowy – czego dowodem jest sta?e podnoszenie swych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w bardzo licznych i ró?nych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych, warsztatach metodycznych czy studiach podyplomowych. Zespó? nauczycieli jest kolegialnym organem szko?y, który realizuje statusowe zadania dotycz?ce kszta?cenia, wychowania i opieki. ?wiadectwem doskona?ego wype?niania powierzonych im obowi?zków s? corocznie uzyskiwane Nagrody Dyrektora Szko?y czy Nagrody Wójta Gminy Elbl?g.

Dzi?ki po?wi?ceniu i zgraniu zespo?u nauczycieli oraz za spraw? ogromu w?o?onej pracy Szko?a w W?zinie opracowa?a dokumentacj? Systemu Zarz?dzania Jako?ci? wed?ug normy PN – EN ISO 9001 : 2001. Trud i nak?ady pracy przynios?y zas?u?ony sukces. W wyniku pozytywnego rezultatu auditu certyfikuj?cego przeprowadzonego w dniach 05.12 – 06.12.2007 roku, przez Polsk? Izb? Handlu Zagranicznego Certyfikacja w Gdyni, Szkole osiem dni pó?niej nadano Certyfikat ISO 9001 : 2001. Realizowana dzi?ki temu Polityka jako?ci zobowi?zuje wszystkich pracowników do zaanga?owania w utrzymywanie i rozwój Systemu Zarz?dzania Jako?ci?. G?ówne jej cele natomiast, takie jak:
- ci?g?e doskonalenie jako?ci us?ug ?wiadczonych przez Szko?? w zakresie edukacji poprzez ustanowiony i funkcjonuj?cy System Zarz?dzania Jako?ci?,
- d??enie do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrz?dnego celu pracy edukacyjnej,
- osi?ganie wysokiego poziomu nauczania poprzez wyposa?enie ucznia w wiedz? i umiej?tno?ci umo?liwiaj?ce pomy?lne kontynuowanie nauki na poziomie gimnazjum,
- stwarzanie warunków do rozwoju uzdolnie? i zainteresowa? ucznia, Zapewnienie uczniom poczucia bezpiecze?stwa zarówno fizycznego jak i psychicznego,
- planowe dokumentowanie oraz analiza dzia?a? jako?ciowych podejmowanych przez Szko??, daj? ?wiadectwo ci?g?ego rozwoju placówki w ka?dej dziedzinie jej dzia?alno?ci.

W szkole aktywnie dzia?a tak?e Samorz?d Uczniowski. Sk?ada si? on z rady, któr? stanowi dziesi?cioosobowy zarz?d, wybierany w wyborach powszechnych, bezpo?rednich i tajnych oraz przewodnicz?cy trójek klasowych. Nadzór i opiek? nad jego dzia?alno?ci? sprawuje jedna z nauczycielek. Samorz?d poprzez swoje sekcje organizuje wspó?zawodnictwo w nauce, konkursy na najwy?sz? ?redni? ocen, konkursy wiedzy, imprezy okoliczno?ciowe i sportowo - rekreacyjne, dyskoteki dla uczniów szko?y oraz prace porz?dkowe.
Wygenerowano w sekund: 0.01
812,122 Unikalnych wizyt