Zako?czenia roku szkolnego 2019/2020 w PSP w W?zinie
Dodane przez admin dnia Czerwiec 23 2020 06:49:03
HARMONOGRAM ZAKO?CZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Podczas odbierania dyplomów i ?wiadectw obowi?zuj? zasady re?imu sanitarnego : maseczki na terenie szko?y, dezynfekcja r?k, zachowanie dystansu spo?ecznego- min. 1,5m.
Zako?czenie roku szkolnego w oddzia?ach przedszkolnych oraz klasy I odb?dzie si? dnia 26.06.2020 w godzinach od 8.00 do 9.00

Ze wzgl?du na zagro?enie Covid -19 wskazane jest, aby dyplomy i ?wiadectwa odebrali rodzice bez obecno?ci dzieci.


UWAGA KLASY III-VIII
Je?li dziecko przyje?d?a po ?wiadectwo z rodzicem, to do budynku szko?y mo?e wej?? ucze? lub rodzic.
ROZDANIE ?WIADECTW 26.06.2020
9.00 - 9.30- klasa III
9.30 – 10.00 – klasy IV i V
10.00- 10.30 – klasy VI i VII
11.00 – 11.30 - klasa VIII
Udzia? uczniów w zako?czeniu roku szkolnego nie jest obowi?zkowy. ?wiadectwo b?dzie mo?na odebra? w sekretariacie szko?y od 29. 06. 2020 w godzinach od 9.00 – 12.00 ( z wyj?tkiem dni 06.07.2020 - 17.07.2020 – sekretariat zamkni?ty).