Komunikat
Dodane przez admin dnia Marzec 20 2020 08:07:23
Komunikat
Dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w W?zinie

W zwi?zku z zagro?eniem zara?eniem koronawirusem (COVID-19) podj?to szereg dzia?a? maj?cych na celu bezpiecze?stwo uczniów.

Zaj?cia dydaktyczno- wychowawcze zosta?y zawieszone. To nie znaczy oczywi?cie, ?e jest to czas wolny od pracy. Pracujemy zdalnie. Kontakt osobisty z pracownikami szko?y jest niemo?liwy, mo?na jednak kontaktowa? si? telefonicznie ze mn? , wysy?a? wiadomo?ci poczt? elektroniczn? i przez dziennik Vulcan.

• tel. 723080222,
• email:psp.wezina@spwezina.pl
• lub dziennik elektroniczny

Prosz? moich UCZNIÓW o przestrzeganie podstawowych zasad higieny i unikanie spotka? w grupach rówie?niczych. To szczególny czas, w którym ponosimy odpowiedzialno?? za siebie i innych. Dla Was jest to jeden z egzaminów dojrza?o?ci. Wasi Nauczyciele zadbaj? o to, aby ten czas wolny od szko?y, nie by? czasem wolnym od nauki.

Z powa?aniem i pozdrowieniami,
Agnieszka Bi?as- Dyrektor Szko?y