SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Dodane przez admin dnia Styczeń 19 2016 20:03:31
Nasze uczennice wyst?api?y 17 stycznia w Koncercie Kol?d i Pastora?ek w Katedrze ?w. Miko?aja w Elbl?gu. Honorowy patronat nad Koncertem obj?? Biskup Elbl?ski Jacek Jezierski oraz Prezydent Elbl?ga Witold Wróblewski.

Zapraszamy do galerii zdj?? Link

Treść rozszerzona
Sukcesy naszych uczniów
Nie ma w kalendarzu dni bardziej uroczystych ni? Bo?e Narodzenie, kiedy to tradycja ??czy si? ze wspó?czesno?ci?, a rodzinna przesz?o?? z tera?niejszo?ci?. Wszyscy dajemy si? ponie?? atmosferze pe?nej duchowych wzrusze?, domowego ciep?a i harmonii. Pi?kna tradycja wspólnego kol?dowania sk?oni?a uczennice Szko?y Podstawowej w W?zinie – Sandr? Ba?aban z klasy VI i Ol? Szewczak z klasy V do uczestnictwa w III Mi?dzyszkolnym Konkursie Kol?d i Pastora?ek organizowanym przez Szko?? Podstawow? Nr 21 w Elbl?gu. Kol?dy i pastora?ki ?piewali uczniowie z 15 szkó? z Elbl?ga i okolic. Sandra Ba?aban i Ola Szewczak otrzyma?y wyró?nienie w kategorii zespo?y za wykonanie pastora?ki pt. ”?pij Dziecino” . Laureaci i wyró?nieni wyst?pili 17 stycznia w Koncercie Kol?d i Pastora?ek w Katedrze ?w. Miko?aja w Elbl?gu. Honorowy patronat nad Koncertem obj?? Biskup Elbl?ski Jacek Jezierski oraz Prezydent Elbl?ga Witold Wróblewski.
Ogromne emocje, stres, ekscytacja, pierwszy wyst?p przed tak du?? i obc? publik?, towarzyszy?y Sandrze i Oli. Otuchy i wsparcia dodawa?a dziewczynkom pani dyrektor Krystyna Bohdanowicz oraz pani Agnieszka Bi?as, która przygotowa?a uczennice do udzia?u w konkursie. Mimo mrozu za oknem podczas spotkania panowa?a sympatyczna i ciep?a atmosfera pe?na ?yczliwo?ci i u?miechu.
Bezcennym jest zobaczy? ca?? moc wsparcia jak? prowadz?cy, nauczyciele i rodzice starali si? przekaza? m?odym artystom.
Taki wieczór ??czy wszystkich, wyzwala niezapomniane emocje i zostawia wspomnienia do których kiedy? b?dziemy si? u?miecha?…
Agnieszka Bi?as