?LUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ
Dodane przez admin dnia Listopad 11 2015 18:46:13
Dnia 22 pa?dziernika 2015 r. uczniowie klasy pierwszej prze?ywali wielk? uroczysto?? - ?lubowanie - umowne wej?cie w poczet uczniów Szko?y Podstawowej w W?zinie.

Treść rozszerzona
Podczas spotkania w obecno?ci pani Dyrektor, zaproszonych go?ci, rodziców, kole?anek i kolegów oraz Wró?ek, dzieci zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci recytatorskie, wokalne, wykaza?y si? spor? wiedz? na temat obowi?zków szkolnych. Najwa?niejszym momentem uroczysto?ci by?o ?lubowanie 17 Pierwszoklasistów na Kronik? Szko?y, co uczynili z godno?ci? i powag? chwili. Dzie?a dokona?a pani Dyrektor Krystyna Bohdanowicz, która zaczarowanym o?ówkiem pasowa?a ka?dego pierwszaka na ucznia i wr?czy?a wspólnie z pani? Jolant? Boss – wychowawczyni?, pami?tkowe dyplomy, legitymacje szkolne i drobne upominki.

Zapraszamy do galerii zdj?? Link