DZIE? PAPIESKI
Dodane przez admin dnia Listopad 11 2015 18:45:34
W dniu 16 pa?dziernika 2015 roku - dok?adnie w 37 rocznic? wyboru kardyna?a Karola Wojty?y na nast?pc? ?wi?tego Piotra - odby?a si? w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Papieskiego. Tegoroczne - XV ju? obchody tego ?wi?ta - przebiega?y pod has?em: JAN PAWE? II – PATRON RODZINY. Obchody tego szczególnego dnia w ?yciu spo?eczno?ci szkolnej, wype?ni? monta? s?owno-muzyczny przybli?aj?cy wybrane zagadnienia z nauczania papieskiego na temat rodziny, który zaprezentowali uczniowie klasy VI pod opiek? p. Renaty Kur.
?wi?ty Jan Pawe? II w swoim nauczaniu wiele razy dawa? dowód na to, ?e rodzina jest szczególnie wa?na w ?yciu ka?dego cz?owieka. W „Li?cie do Rodzin” z 1994 roku Ojciec ?wi?ty napisa?: „Po?ród (...) wielu dróg, którymi chodzi cz?owiek, rodzina jest drog? pierwsz? i z wielu wzgl?dów najwa?niejsz?". S?owa ?wi?tego Jana Paw?a II wci?? pozostaj? aktualne, kolejne pokolenia czerpi? z nich z nich si??, m?dro??, szukaj? w nich drogowskazów ?ycia.