DZIE? EDUKACJI NARODOWEJ
Dodane przez admin dnia Październik 14 2015 19:54:22
14. pa?dziernika, jak co dzie?, zjawili?my si? w szkole. Dzie? by? jednak niezwyk?y - ?wi?towali?my Dzie? Edukacji Narodowej.

Treść rozszerzona
14. pa?dziernika, jak co dzie?, zjawili?my si? w szkole. Dzie? by? jednak niezwyk?y - ?wi?towali?my Dzie? Edukacji Narodowej. To doskona?a okazja, aby podzi?kowa? nauczycielom za ich trud wychowywania i kszta?cenia. Przepi?kn? laurk? na t? okoliczno?? by?a niew?tpliwie cz??? artystyczna w wykonaniu uczniów klasy trzeciej , przygotowana pod kierunkiem p. El?biety Szumskiej i p. Agnieszki Bi?as
Swój wyst?p uczniowie zadedykowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szko?y. Podczas uroczysto?ci uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny- recytowali wiersze, ?piewali piosenki oraz przedstawiali weso?e scenki z ?ycia szko?y. Po zako?czonej akademii uczniowie z?o?yli nauczycielom ?yczenia i podzi?kowania, wr?czyli laurki i kwiaty.
G?os zabra?a równie? pani Dyrektor Krystyna Bohdanowicz, Nauczycielom podzi?kowa?a za ich prac? i ?yczy?a wielu sukcesów. Przypomnia?a, ?e Dzie? Edukacji Narodowej to tak?e ?wi?to ca?ej spo?eczno?ci szkolnej. S?owa podzi?kowania Pani Dyrektor skierowa?a do Rodziców naszych uczniów, którzy przybyli na akademi?.

Zapraszamy do galerii zdj??