BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

?yczenia Wójta Gminy Elbl?g

Tablica og?osze?
Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy, Rodzice i Uczniowie
szkó? prowadzonych przez Gmin? Elbl?g

Z okazji zako?czenia roku szkolnego 2019/2020 dzi?kujemy Dyrektorom, Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Szko?y za ca?oroczn? prac? dydaktyczn?, wychowawcz? i opieku?cz? na rzecz dzieci i m?odzie?y.
W sposób szczególny wyra?amy nasz? wdzi?czno?? za wk?ad pracy w organizacji kszta?cenia na odleg?o??. Zdalna rzeczywisto??, w której przysz?o nam funkcjonowa? by?a dla Pa?stwa wyj?tkowo pracowitym i trudnym czasem, wymagaj?cym od wszystkich pe?nej mobilizacji i wspó?pracy. W tym trudnym czasie, sprostali?cie Pa?stwo bie??cym wyzwaniom, wykazuj?c si? spokojem, dyscyplin? i empati? w organizacji zdalnej edukacji naszych szkó?. To dzi?ki Pa?stwu nauka naszych uczniów mog?a przebiega? w niezak?óconej formie.
Dzi?kuj?c za zaanga?owanie, ?yczymy Pa?stwu wszelkiej pomy?lno?ci oraz satysfakcji z dobrze wykonywanej pracy, a tak?e zdrowego i zas?u?onego odpoczynku.
S?owa podzi?kowania kierujemy równie? do Rodziców za wytrwa?o?? i cierpliwo?? oraz wsparcie organizacyjne i pomoc w codziennym usprawnianiu zdalnej nauki. Na nadchodz?cy okres wakacyjny, ?yczymy Pa?stwu du?o zdrowia oraz spokoju.
Wam drodzy Uczniowie i Absolwenci dzi?kujemy za obecno?? i prac? podczas internetowych spotka? z nauczycielami oraz wywi?zywanie si? z edukacyjnych obowi?zków.
Pami?tajcie, ?e obostrzenia zwi?zane z pandemi? wymagaj? od Was wszystkich spo?ecznego zdyscyplinowania. Zróbcie wszystko, aby sprosta? bie??cym wyzwaniom i uchroni? siebie, Wasze rodziny, bliskich i nasz? gminn? spo?eczno?? przed wirusem
Wyra?aj?c nadziej?, ?e spotkamy si? we wrze?niu w „lepszej rzeczywisto?ci", ?yczymy Wam udanych, zdrowych i bezpiecznych wakacji. Wykorzystajcie ten okres jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki, nabieraj?c si? do podejmowania kolejnych wyzwa? w nowym roku szkolnym 2020/2021.
Z wakacyjnym pozdrowieniem

Przewodnicz?ca Rady Gminy Wójt Gminy Elbl?g


Barbara Bruzdewicz Zygmunt Tucholski

Wygenerowano w sekund: 0.01
669,779 Unikalnych wizyt