BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

Realizacja Projektu "Let`s go"

Programy realizowane w ramach projektów unijnychTrwa realizacja projektu partnerskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Spo?ecznego „ART-KOM” z Gmin? Elbl?g pn. „LET`S GO-program zaj?? pozalekcyjnych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbl?g”. W ramach projektu w 4 szko?ach (PSP w Gronowie Górnym, PSP Pilonie, PSP w W?zinie i PSP w Nowakowie) prowadzone s? zaj?cia z j?zyka angielskiego, przyrody i matematyki. Uczniowie, którzy maj? trudno?ci w opanowaniu podstawowych wiadomo?ci ucz?szczaj? na dodatkowe zaj?cia dydaktyczno-wyrównawcze. Uczniowie zdolni korzystaj? z dodatkowych zaj??, w w czasie których nabywaj? tre?ci wykraczaj?ce poza podstaw? programow?, przygotowuj?c si? tym samym do udzia?u w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nauczyciele w czasie zaj?? wykorzystuj? wy??cznie aktywizuj?ce metody nauczania: prac? metod? projektu, prezentacje multimedialne, drama, budowanie modeli, konkursy, uczenie si? przez do?wiadczenie i eksperyment. Dzi?ki temu uczniowie zdobywaj? umiej?tno?ci samodzielnego rozumowania, wykonywania eksperymentów, bada?, tworzenia i wdra?ania samodzielnych projektów. S?u?? im do tego zakupione pomoce dydaktyczne w ramach projektu na kwot? 50 ty? z?.
Wsparcie otrzymuje równie? 28 nauczycieli, którzy od pa?dziernika uczestnicz? w szkoleniu dotycz?cym stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjaj?cych kszta?towaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezb?dnych na rynku pracy oraz w?a?ciwych postaw/umiej?tno?ci. Szkolenie przyj??o form? warsztatów z wykorzystaniem aktywizuj?cych metod z zakresu budowania zespo?u, doskonalenia umiej?tno?ci pracy w grupie, umiej?tno?ci komunikacji, wykorzystania metod aktywizuj?cych, nowatorskich form i metod pracy z wykorzystaniem TOC, metod eksperymentu i rozwijania kreatywno?ci.
G?ównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 192 uczniów 4 szkó? prowadzonych przez Gmin? Elbl?g w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych, j?zykowych oraz w?a?ciwych postaw i umiej?tno?ci niezb?dnych na rynku pracy (inicjatywno?ci, kreatywno?ci, pracy zespo?owej), wzrost umiej?tno?ci i kompetencji zawodowych 28 nauczycieli oraz podniesienie ?wiadomo?ci i wiedzy 101 rodziców w zakresie prawid?owego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 1.05.2017-30.04.2019 r.
Projekt „LET`S GO- program zaj?? pozalekcyjnych dla uczniów szkó? podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbl?g” dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmi?sko Mazurskiego na lata 2014-2020, O? Priorytetowa 2: Kadry dla Gospodarki, Dzia?anie 02.02 Podniesienie jako?ci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddzia?anie 02.02.02 Podniesienie jako?ci oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty ZIT bis Elbl?g. Realizacja projektu potrwa do 30 kwietnia 2019 r. Ogólna warto?? projektu: 427 882,50 z?, w tym warto?? dofinansowania: 406 186, 50 z?.Wygenerowano w sekund: 0.01
741,343 Unikalnych wizyt