BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

Ptakoliczenie

?ycie szko?yEUROPEJSKIE DNI PTAKÓW
Ju? od kilku lat nasi m?odsi uczniowie pod opiek? p. Jolanty Boss uczestnicz? w organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków akcji ,,Europejskie Dni Ptaków”. Jak do tej pory obserwacje i liczenie przelatuj?cych ptaków odbywa?o si? w pobli?u szko?y. W pi?tek 29 wrze?nia 2017r. podczas pieszej wycieczki dzieci obserwowa?y ogromne stada dzikich g?si i ?urawi. By?y te? inne ptaki – wróble, dymówki, szpaki, bogatki, sroki, gawrony, sierpówki i bielik.
W sobot? uczniowie z klas III, IV i V pod opiek? p. Jolanty Boss i p. Renaty Kur wzi?li udzia? w ,,VII Ptasim Pikniku”, który odbywa? si? w Krynicy Morskiej. G?ównym organizatorem by?o Nadle?nictwo Elbl?g. Wycieczka odby?a si? dzi?ki Elbl?skiemu Centrum Edukacji Ekologicznej, które ze ?rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie sfinansowa?o ten wyjazd. Program wydarzenia by? wyj?tkowo interesuj?cy. Odbywa?y si? od?owy i obr?czkowanie ptaków, warsztaty i nauka rozpoznawania gatunków, konkursy z nagrodami, opowie?ci o przyrodzie, ognisko z pocz?stunkiem. Dzieci bra?y udzia? we wszystkich proponowanych zaj?ciach. Otrzyma?y ksi??ki, plakaty, broszury, gry, magnesy a tak?e budowa?y budk? l?gow?. Uczniowie zafascynowani zaj?ciami, którym towarzyszy?a pi?kna pogoda, pytali czy w nast?pnym roku te? b?d? mogli pojecha? na Ptasi Piknik.
Wszyscy uczestnicy wycieczki sk?adaj? bardzo gor?ce podzi?kowania organizatorom i sponsorom tego wydarzenia.
Opiekun szkolnego kó?ka przyrodniczo-ekologicznego - Jolanta Boss
Wygenerowano w sekund: 0.01
741,333 Unikalnych wizyt