BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzień w szkole to:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

Rekrutacja do projektu Let`s Go

Programy realizowane w ramach projektów unijnychOgłaszamy nabór uczniów do projektu “LET`S GO- program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Wiejskiej Elbląg”. Zapraszamy chętne dzieci do udziału w zajęciach z przyrody, matematyki, języka angielskiego
Do projektu mogą zostać przyjęte dzieci uczęszczające do jednej ze Szkół biorących udział w projekcie. Rekrutacja dzieci prowadzona jest w oparciu o kryteria rekrutacyjne wskazane w regulaminie rekrutacji, który dostępny jest do wglądu w sekretariacie szkoły.
PROCES REKRUTACJI UCZNIÓW do zajęć z przyrody, matematyki, j. angielskiego realizowany jest na podstawie opracowanego przez Komisję Rekrutacyjną (dyrektor szkoły lub/i nauczyciele) regulaminu.
Etapy rekrutacji uczniów:
-organizacja w szkole spotkania informacyjnego, przekazanie informacji na godz. wychowawczych i zebraniach dla rodziców; dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego o chęci udziału ucznia w projekcie; weryfikacja zgłoszeń przez
Komisję; sporządzenie listy uczestników oraz listy rezerwowej.
Kryteria dostępu:
-uczeń kształcący w jednej ze szkół biorąc. udział w proj.
- osoby fizycznie mieszkające w rozumieniu KC i/lub prac. i/lub ucząc. się na terenie ZIT bis Elbląg
-rodzice wyrażają chęć udziału dziecka w zajęciach poprzez podpisanie dokumentów rekrutacyjnych


WYBORU UCZNIÓW DO ZAJĘĆ Z J.ANG.,MATEMATYKI, I PRZYRODY dokonają wychowawcy na podstawie liczby najwięcej uzyskanych przez uczniów pkt.
1.Kryterium podstawowe
- wynik w nauce w przedmiocie, które rodzajowo związane jest z zajęciem, w którym uczeń zgłosił chęć uczestnictwa w projekcie. Przy zajęciach rozwijających uzdolnienia skala otrzymanych punktów=skala ocen (od 1-6, im wyższa tym większe pierwszeństwo), zaś przy zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych- skala pkt będzie odwrotnie proporcjonalna do skali ocen (1-6,im niższa ocena, tym większe pierwszeństwo)
2.Kryteria uzupełniające
- opinia PPP- 1 pkt,
- posiadany st. niepełnosprawności (na podst. orzeczenia)- 1 pkt,
- niski status materialny rodziny (na podstawie zaświadczenia z GOPS)- 1 pkt,
- uczeń wychowujący się z rodzinie wielodzietnej (na podstawie oświadczenia o wielodzietności)-1 pkt.
- ucz. wychowujący się w rodzinie, w której rodzic/rodzice są niepełnosprawni(na podst. orzeczenia)-1
- uczeń wychowujący się przez jednego rodzica (na podstawie oświadczenia) 1 pkt.
- uczeń wychowujący się w rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym (na podstawie oświadczenia)-1 pkt.
Osoby zainteresowane udziałem swojego dziecka w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, a następnie złożeniego go w terminie do 15 września 2017 r. w

REKRUTACJA NAUCZYCIELI przeprowadzona będzie przez dyrektorów szkół w porozumieniu z kierownikiem projektu i koordynatorem ds. współpracy ze szkołami w IX.2017 r.
Kryteria pierwszeństwa rekrutacji:
-zgodność kierunku wybranej formy doskonalenia z planem rozwoju placówki-5 pkt. Kryteria dodatkowe.:
-niski status materialny- na podstawie zaświadczenia z OPS-1 pkt,
-posiadany st. niepełnosprawności (na podstawie orzeczenia)-1 pkt

Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, a następnie złożenie go w terminie do 15 września 2017 r. w sekretariacie.

REKRUTACJA RODZICÓW
Kryterium podstawowe:
-rodzic/opiekun prawny ucznia biorącego udział w projekcie, Złożenie oświadczenia woli o uczestnictwie w projekcie.
Kryterium uzupełniające:
-posiadany st. niepełnosprawności(na podstawie orzeczenia)-1 pkt;
-niski status materialny (na podstawie oświadczenia)-1 pkt;
-rodzic funkcjonujący w rodzinie wielodzietnej-1pkt,;
-rodzic funkcjonujący w rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym-1pkt;
-rodzic wychowujący dziecko samodzielnie-1 pkt.

Rodzice zainteresowani udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły, a następnie złożenie go w terminie do 30 września 2017 r. również w sekretariacie.
Wygenerowano w sekund: 0.02
459,337 Unikalnych wizyt