BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

Mini Ogrod Botaniczny

WFO?iGW,, Przyszkolny Mini Ogród Botaniczny ”
We wrze?niu 2016 roku pani Jolanta Boss z?o?y?a do WMODN w Elbl?gu - Elbl?skiego Centrum Edukacji Ekologicznej wniosek o dofinansowanie projektu pn ,,Mini Ogród Botaniczny”. Wniosek zosta? pozytywnie rozpatrzony i rozpocz??y si? prace w terenie. Ogród powsta? na niezagospodarowanym terenie mi?dzy budynkami szkolnymi. Projekt aran?acji zieleni? owego patia przygotowa? dyrektor Zak?adu Zieleni Miejskiej w Elbl?gu mgr in?. Leon Jerzy Budzisiak. W prace ziemne w??czyli si? nie tylko rodzice ale tak?e innymi mieszka?cy wsi; przygotowano grunt, roz?o?ono agrow?óknin?, wytyczone zosta?y ?cie?ki, posadzono drzewa, krzewy i niewielk? ilo?? krzewinek. Zakupiono równie? obrze?a chodnikowe (kraw??niki) i tablic? informacyjn?. Jednak trudne warunki atmosferyczne uniemo?liwi?y u?o?enie kraw??ników wzd?u? ?cie?ek. Praca ta zosta?a wykonana w kwietniu 2017 roku. W marcu tego roku pani Jolanta ponownie z?o?y?a wniosek i w maju rozpocz??a dalsze prace . Zakupi?a ro?liny zielne oraz brakuj?ce drzewka, wspólnie z rodzicami i pracownikami szko?y je posadzi?a. Warunki atmosferyczne nie sprzyja?y pracom ziemnym. Raz by?o za mokro, raz za sucho a w maju nawet spad? ?nieg. W ko?cu uda?o si? wykona? wszystkie zaplanowane prace. 20 czerwca pani Jolanta Boss zorganizowa?a uroczyste otwarcie Mini Ogrodu Botanicznego przy naszej szkole. Zaprosi?a wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób przyczyni?y si? do powstania patia. Niestety nie ka?dy móg? przyby? na to spotkanie. W uroczysto?ci brali udzia? Wójt Gminy Elbl?g Pani Genowefa Kwoczek, kierownik Elbl?skiego Centrum Edukacji Ekologicznej Pani Wies?awa Kami?ska oraz rodzice uczniów i mieszka?cy pobliskich miejscowo?ci. Wszyscy zaproszeni go?cie otrzymali podzi?kowania i prezenty zrobione przez dzieci. Uczniowie klasy drugiej wykonali inscenizacj? pt. ,,Eko Kapturek”. Z okazji otwarcia ogrodu otrzymali?my prezenty, pani Wójt przekaza?a nam trzy ja?owce skalne a pani Wies?awa Kami?ska gr? pod?ogow? ,,Dbam o zdrowie”.
Dofinansowanie (5.300 z?), które otrzyma?a szko?a pochodzi?y z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za po?rednictwem WMODN w Elbl?gu - Elbl?skiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Wykorzystali?my równie? cz??? ?rodków finansowych (oko?o 900z?), które otrzymali?my w 2016 roku w nagrod? za udzia? w selektywnej zbiórce odpadów organizowanej przez Urz?d Gminy Elbl?g.
Od firmy MEYER – Pana Micha?a Meyer otrzymali?my bia?e kamienie, które ozdobi?y nasz ogródek.
Wszystkim osobom, a zw?aszcza rodzicom, które przyczyni?y si? do powstania Mini Ogrodu Botanicznego bardzo, bardzo DZI?KUJEMY!!!
Pozosta?e zdj?cia w galerii zdj??.
Wygenerowano w sekund: 0.01
741,311 Unikalnych wizyt