BIP

BIP - archiwum

Baner Test 1

Baner Test 2

News

Baner Test 3

Ankieta

Twój ulubiony dzie? w szkole to:

poniedzia?ek

wtorek

?roda

czwartek

pi?tek

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: admin

EKOLOGIA

?ycie szko?yNasze dzia?ania przyrodniczo-ekologiczne od wrze?nia 2016r
17 wrze?nia 2016r. - ,,Sprz?tanie ?wiata” – ch?tni uczniowie, pod opiek? pa? - Jolanty Boss i Renaty Kur razem z my?liwymi z Ko?a ?owieckiego ,,Ponowa” - sprz?tali las w okolicy wsi Przezmark. Po pracy by?o ognisko, pieczenie kie?basek oraz pogaw?dki z my?liwymi.

30 wrze?nia liczyli?my ptaki w ramach akcji pn. ,,Europejskie Dni Ptaków” organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Szkolnym organizatorem spaceru, który odby? si? wzd?u? rzeki W?skiej, by?a Jolanta Boss.
10 pa?dziernika - ,,?wi?to Drzewa” – ju? po raz czternasty nasza szko?a bierze czynny udzia? w tej akcji. Tym razem uczniowie klas starszych wzi?li udzia? w konkursie wiedzy pt. ,,Znam te drzewa”, a klasa druga tworzy?a prace plastyczne ,,Drzewo w jesiennej szacie”.
W pa?dzierniku zbierali?my kasztany i ?o??dzie (110kg), które przekazali?my zaprzyja?nionym my?liwym z ,,Ponowy”.
W listopadzie wspólnie z pani? Renat? Kur zorganizowa?y?my zbiórk? karmy i potrzebnych rzeczy dla bezdomnych zwierz?t ze schroniska ,,Psi raj” w Pas??ku.
Od wrze?nia do po?owy listopada na niezagospodarowanym terenie mi?dzy budynkami szkolnymi powsta? Przyszkolny Mini Ogród Botaniczny. W akcj? tworzenia patia w??czyli si? rodzice. Fundusze na zakup drzew i krzewów otrzymali?my z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za po?rednictwem Elbl?skiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Projekt aran?acji zieleni? ogrodu przygotowa? dyrektor Zak?adu Zieleni Miejskiej w Elbl?gu mgr in?. Leon Jerzy Budzisiak. Ze wzgl?du na bardzo trudne warunki atmosferyczne nie uda?o nam si? wykona? wszystkich zaplanowanych dzia?a?. Mamy nadziej?, ?e na dalsze prace zwi?zane z ogrodem równie? otrzymamy ?rodki finansowe, a rodzice w dalszym ci?gu nie odmówi? nam pomocy. W miar? pozyskiwanych ?rodków finansowych ogród b?dzie rozrasta? si? w kolejnych latach. Nasi uczniowie b?d? mogli odbywa? ,,zielone lekcje”.
Zima – to trudny czas dla ptaków. Wie?, ale o pokarm bardzo trudno. Nasi uczniowie przynie?li zbo?e, a ja kupi?am s?onecznik. Odk?d nasta?y mrozy i spad? ?nieg codziennie dokarmiamy ptaki w karmniku. Jest to doskona?a okazja do obserwacji ptaków z bliska. W czasie ferii - 27 stycznia (pi?tek) organizuj? spacer po najbli?szej okolicy. Po raz kolejny b?dziemy obserwowa? i liczy? napotkane ptaki w ramach akcji ,,Zimowe Ptakoliczenie 2017”, której g?ównym organizatorem jest OTOP. Obserwacja ptaków przy karmniku dostarczy nam nie tylko wiele przyjemno?ci, ale równie? przyczyni si? do pog??bienia naszej wiedzy o ptasim ?yciu. Organizator wszystkich dzia?a? przyrodniczo-ekologicznych w naszej szkole – Jolanta Boss

Galeria zdj?? Link
Wygenerowano w sekund: 0.02
741,300 Unikalnych wizyt